Vzdělávací nabídka MŠ

ŠVP PV: ,,Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě“

Integrovaný blok: Svět bílých zázraků

 Tematické celky: 

  • Čertí školka
  • Vánoce plné tajemství a kouzel
  • Zvířátka jsou naši kamarádi
  • Zimní radovánky 
  • Pohádkový svět 
  • Haló, pane karnevale
  • Hola, škola volá                                                         

 Cíle bloku:

Společně radostně prožívat oslavu svátků a tradic, umět vyjádřit své představy, rozlišovat dobro a zlo. Podílet se na oslavě nastávajících svátků výzdobou prostor MŠ, zpěvem koled a pečením cukroví. Seznámit děti s tradicí Tří králů. Vědět, že lidská aktivita je pro přírodu důležitá. Vést děti k pomoci zvířátkům a ptáčkům v zimě. Rozvíjet samostatný a radostný spontánní pohyb, prožitek ze zimních radovánek. Chápat, co tělu prospívá a co mu škodí. Naučit se krátké texty. Soustředěně poslouchat pohádku. Objevovat kouzlo knih. Podílet se na přípravě karnevalu. Zaměřit se na úkony, které jsou potřebné k zápisu do první třídy, posilovat schopnost soustředit se na výtvarnou a pracovní činnost. Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci.

Předpokládaný časový harmonogram prosinec až začátek března


Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce. Stanovenou úplatu v hodnotě 250 Kč mají zákonní zástupci dítěte povinnost posílat na účet 19-3501683309/0800. Za var. symbol se vkládá rodné číslo dítěte po lomítko (prvních 6 čísel z rodného čísla). Úplata je snížena na částku 150 Kč zákonnému zástupci dětí, které se střídají v docházce s jinými dětmi dle vyhlášky 214/2012 Sb.

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 vyhlášky 14/2005 ve znění pozdějších předpisů, po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty. Takto stanovenou výši úplaty zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy podle § 3 odst. 1, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu.


Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. připravilo pro pěti – až šestileté děti pracovní učebnici nazvanou Zápis je tu, jejíž interaktivní verzi v podobě MIUč+ Vám zpřístupňujeme k využití zdarma