Informace o úplatě

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce. Stanovenou úplatu v hodnotě 250 Kč mají zákonní zástupci dítěte povinnost posílat na účet 19-3501683309/0800. Za var. symbol se vkládá rodné číslo dítěte po lomítko (prvních 6 čísel z rodného čísla). Úplata je snížena na částku 150 Kč zákonnému zástupci dětí, které se střídají v docházce s jinými dětmi dle vyhlášky 214/2012 Sb.

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 vyhlášky 14/2005 ve znění pozdějších předpisů, po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty. Takto stanovenou výši úplaty zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy podle § 3 odst. 1, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu.


Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. připravilo pro pěti – až šestileté děti pracovní učebnici nazvanou Zápis je tu, jejíž interaktivní verzi v podobě MIUč+ Vám zpřístupňujeme k využití zdarma