Vzdělávací obsah

 

                                                                                          VZDĚLÁVACÍ OBSAH

 JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ…

 

Cíle

  vytvořit klidné, pohodové klima bez stresů

  zaměřit se na mluvený projev a logopedickou prevenci

  upevnit vztah k přírodě

  vést děti ke zdravému životnímu stylu

…………………………………………………………………

 

Integrovaný blok: Svět plný kamarádů

Tematické celky: Našel jsem nové kamarády

                               Kde bydlím já a moji kamarádi

                               Věci kolem nás                               

                              Barvy podzimu

                              Ptačí stěhování

                               Co umí moje tělo?

                              

 Integrovaný blok: Svět bílých zázraků

Tematické celky: Čertí školka

                              Vánoce plné tajemství a kouzel

                              Zvířátka jsou naši kamarádi

                              Zimní radovánky

                               Pohádkový svět

                               Haló, pane karnevale

                    Hola, škola volá                                                         

                              

Integrovaný blok: Svět v rozkvětu

Tematické celky: Probouzení broučků

                             Putování za zvířátky

                             My jsme malí zahradníci

                   Velikonoční zajíček

                               Stop, autíčko jede

                             Startujeme košťata

            

Integrovaný blok: Svět plný sluníčka

Tematické celky: Moje rodina

                              Ten dělá to a ten zas tohle

                              Sportem ke zdraví

                               Pestrá planeta Země

                               Skotačíme, máme svátek

                               Těšíme se na výlety

                              

                               

Integrovaný blok:         Svět plný kamarádů

 

Tematické celky:            Našel jsem nové kamarády

(jména kamarádů, fixace značek…)

                                      Kde bydlím já a moji kamarádi

(můj dům můj hrad, poznání vesnice, kde sídlí školka…)

                                         Ptačí stěhování (babí léto..)

                                        Věci kolem nás (věci denní potřeby, počasí, zahrada…)                      

                                        Barvy podzimu (les, ovoce a zelenina, listopad, Dušičky)

                                        Co umí moje tělo?(dýně, Sv. Martin, lidské tělo…)

 

Předpokládaný časový harmonogram září až konec listopadu

 

Cíle bloku

Adaptace na MŠ, seznamovat se s kamarády, režimem dne v MŠ, se značkou. Rozvíjet schopnosti a dovednosti důležité pro navazování vztahů dítěte k druhým lidem. Upevňovat vztah dětí s místem, ve kterém žijí. Uvědomovat si změny a proměny v přírodě na podzim, význam životního prostředí pro člověka, jak o něj pečovat. Seznámit se s plody podzimu, sklizní ovoce, zeleniny, významem lidské práce na zahradě, na poli. Seznámit děti s přípravou zvířátek na blížící se zimu, kam odlétají ptáci. Osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví, učit děti pojmenovávat části lidského těla. Poznávat význam lidských smyslů, praktickými činnostmi se seznamovat s tím, proč jsou pro člověka důležité. Rozlišovat, co prospívá zdraví, osvojovat si poznatky a dovednosti důležité k podpoře zdraví. Upevňovat základní hygienické a zdravotně preventivní návyky. Mít povědomí o širším společenském prostředí.

 

Dílčí cíle vzdělávacích oblastí

Dítě a jeho tělo

 • rozvíjení pohybových dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky
 • rozvíjení fyzické i psychické zdatnosti
 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • vytváření zdravých životních postojů a návyků
 • uplatňování základních hygienických návyků
 • osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví

 

Dítě a jeho psychika

 • rozvíjení komunikativních dovedností
 • rozvíjení schopností vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí
 • rozvíjení pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě
 • získávání relativní citové samostatnosti
 • posilování zvídavosti a zájmu

 

Dítě a ten druhý

 • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
 • rozvíjení schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
 • posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině
 • uplatňování svých individuálních potřeb, přání a práv s ohledem na druhého

 

 

Dítě a společnost

·         rozvíjení schopností žít ve společnosti ostatních lidí, přizpůsobovat se, spolupracovat, vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

 • uplatňování základních společenských návyků ve styku s dětmi i dospělými (zdravit, rozloučit se, poprosit, poděkovat, uposlechnout pokyn)
 • osvojení si základních poznatků o prostředí, ve kterém dítě žije

 

Dítě a svět

·         seznamování s místem ve kterém dítě žije, vytváření pozitivního vztahu k němu

·         osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o přírodu

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Dítě a jeho tělo

 • zvládat jednoduchou obsluhu, postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek
 • zvládnout sebeobsluhu
 • zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami
 • koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla
 • zvládnout pohybovat se ve skupině dětí
 • sladit pohyb s rytmem a hudbou
 • mít povědomí o těle a jeho vývoji, o růstu těla a jeho proměnách

 

Dítě a jeho psychika

- jazyk a řeč

 • pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • vést rozhovor, naslouchat druhým
 • naučit se zpaměti reprodukovat říkanky, písničky
 • vyjadřovat samostatně své nápady, pocity

- poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace

 • poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • přemýšlet, vést jednoduché úvahy o čem přemýšlí
 • řešit úkoly
 • myslet kreativně
 • naučit se nazpaměť krátké texty
 • vnímat, že je zajímavé dovídat se nové věci

- sebepojetí, city, vůle

 • rozlišovat citové projevy v rodinném a cizím prostředí
 • odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých
 • prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí
 • zachytit a vyjádřit své prožitky slovně, výtvarně, pomocí hudby, dramatickou improvizací
 • uvědomovat si svou samostatnost

 

 

Dítě a ten druhý

 • navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, komunikovat s ním vhodným způsobem
 • přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem
 • dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití v mateřské škole
 • uplatňovat své individuální potřeby s ohledem na druhého
 • spolupracovat s ostatními
 • vnímat, co si druhý přeje či potřebuje

 

Dítě a společnost

 • uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi - zdravit, rozloučit se, poprosit, poděkovat
 • zacházet šetrně s vlastními i cizími hračkami, pomůckami
 • pochopit, že každý má ve třídě svou roli, podle které je třeba se chovat
 • adaptovat se na život ve škole
 • vnímat základní pravidla jednání ve skupině
 • začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky

 

Dítě a svět

 • orientovat se bezpečně v prostředí mateřské školy a v blízkém okolí
 • zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené
 • zvládat jednoduché praktické situace, které se doma a v mateřské škole opakují
 • osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké
 • mít povědomí o širším společenském prostředí
 • vnímat, že svět je rozmanitý a pozoruhodný, pestrý a různorodý
 • mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrovaný blok:           Svět bílých zázraků

 

Tematické celky:        Čertí školka

(Advent, sv. Barborka, mikulášská nadílka - povahové vlastnosti…)

                                    Vánoce plné tajemství a kouzel

(sv. Lucie, zvyky a tradice, dopis pro Ježíška, Hraní u stromečku, sv. Silvestr, My tři králové…)

                                    Zvířátka jsou naši kamarádi

(stopy ve sněhu, péče o zvířátka v přírodě, krmítka…)

                                     Zimní radovánky

(sporty, zimní oblečení, otužování, bacily a vitamíny…)

                                     Pohádkový svět

(orientace v pohádkách, kniha je kamarád, dobro a zlo, živá a neživá příroda)

                                     Haló, pane karnevale

                    Hola, škola volá                                                         

 

Cíle bloku

Společně radostně prožívat oslavu svátků a tradic, umět vyjádřit své představy, rozlišovat dobro a zlo. Podílet se na oslavě nastávajících svátků výzdobou prostor MŠ, zpěvem koled a pečením cukroví. Seznámit děti s tradicí Tří králů. Vědět, že lidská aktivita je pro přírodu důležitá. Vést děti k pomoci zvířátkům a ptáčkům v zimě. Rozvíjet samostatný a radostný spontánní pohyb, prožitek ze zimních radovánek. Chápat, co tělu prospívá a co mu škodí. Naučit se krátké texty. Soustředěně poslouchat pohádku. Objevovat kouzlo knih. Podílet se na přípravě karnevalu. Zaměřit se na úkony, které jsou potřebné k zápisu do první třídy, posilovat schopnost soustředit se na výtvarnou a pracovní činnost. Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci.

 

Předpokládaný časový harmonogram konec listopadu až začátek března

 

DÍLČÍ CÍLE VZDĚLÁVACÍCH OBLASTÍ

Dítě a jeho tělo

 • rozvíjení a užívání všech smyslů
 • zdokonalování jemné a hrubé motoriky
 • rozvíjení psychické i fyzické zdatnosti
 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a bezpečí
 • uvědomění si vlastního těla

 

Dítě a jeho psychika

 • rozvíjení řečových schopností receptivních i produktivních
 • osvojení si poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní
 • vytváření pozitivního vztahu k učení a poznávání nových věcí
 • rozvíjení tvořivého myšlení, paměti a pozornosti
 • osvojení si základných poznatků o číselných, matematických a prostorových pojmech
 • probouzení zájmu o prohlížení a čtení knížek, soustředění se na četbu, sledování divadla, filmu
 • vyjadřování samostatných myšlenek, nápadů, pocitů

 

Dítě a ten druhý

 • rozvíjení komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 • rozvíjení kooperativních dovedností
 • rozvíjení sociální citlivosti, tolerance, respektu a přizpůsobivosti

 

Dítě a společnost

 • porozumění základním projevům neverbální komunikace
 • rozvíjení vnímání uměleckých a kulturních podnětů
 • vytvoření pozitivních vztahů ke kultuře a slavnostem
 • rozvíjení základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte

Dítě a svět

 • vytváření elementárního povědomí o širším kulturním prostředí
 • rozvíjení schopnosti přizpůsobit se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
 • vytváření povědomí o sounáležitosti s živou a neživou přírodou

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Dítě a jeho tělo

 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů, rozlišovat vůně a chutě
 • zvládat jemnou motoriku, správně zacházet s grafickým a výtvarným materiálem
 • zacházet se sportovním nářadím a náčiním
 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, pohybovat se na sněhu a ledu
 • zachovávat správné držení těla
 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
 • zacházet s jednoduchými hudebními nástroji
 • mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví
 • ovládat koordinaci ruky a oka

 

Dítě a jeho psychika

-jazyk a řeč

 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 • sledovat očima zleva doprava
 • poznat některá písmena a číslice, popřípadě slova
 • sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech
 • rozlišovat některé obrazné symboly, piktogramy
 • projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film
 • sledovat a vyprávět příběh, pohádku
 • zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu

-poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace

 • vědomě využívat všech smyslů
 • zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité
 • popsat situaci skutečnou i podle obrázku
 • chápat základní číselné a matematické pojmy
 • chápat prostorové a časové pojmy
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii ve výtvarných, pohybových a dramatických činnostech

-sebepojetí, city, vůle

 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků
 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • učit se hodnotit svoje osobní pokroky
 • zorganizovat hru
 • vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci ne v ohrožujících a nebezpečných situacích

 

Dítě a ten druhý

 • porozumět běžným projevům emocí a nálad
 • umět rozdělit si úkol s jiným dítětem
 • mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc
 • chápat, že všechny děti mají stejnou hodnotu
 • odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná

 

Dítě a společnost

 • vnímat umělecké a kulturní podněty
 • zacházet šetrně s vlastními i cizími věcmi denní potřeby, knížkami
 • porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých
 • vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení
 • uplatňovat návyky v základních formách společenského chování - vzít si slovo, až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení

 

Dítě a svět

 • uvědomovat si, že způsobem, jakým se děti i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí
 • zvládat běžné činnosti i požadavky na dítě kladené
 • rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat
 • uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat
 • vědět, jak se vyhnout nebezpečí, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc

 


 

Integrovaný blok:         Svět v rozkvětu

 

Tématické celky:            Probouzení broučků

                                    Putování za zvířátky

                                    My jsme malí zahradníci

                                    Velikonoční zajíček

                                    Stop, autíčko jede

                                    Startujeme košťata                                

 

Cíle bloku

Zaměřit se na změny v přírodě, které jaro přináší – tání ledu a sněhu, první jarní květiny, tráva, rašení stromů, keřů, příprava zahrádky. Učit děti rozlišovat živočichy podle druhů, pojmenovat některá zvířata a jejich mláďata. Uvědomit si, že to, co se nelíbí mě, se také nemusí líbit kamarádovi nebo zvířátku. Pochopit, že i zvířata mají nervovou soustavu a cítí podobně jako lidé. Vést děti k ochraně přírody. Seznámit děti s dlouholetou tradicí Velikonoc a radostně prožívat jejich oslavy. Opakovat s dětmi znalost dopravních prostředků, podílet se na bezpečnosti silničního provozu, neohrožovat nevhodným chováním zdraví a bezpečí své i druhých. Seznámit děti s telefonními čísly, která je nutné znát pro záchranu života. Vědět, v které situaci jaké použít. Uvědomovat si, co je nebezpečné, odhadnout některá nebezpečí a snažit se jim vyhnout. Přiblížit dětem zvyk pálení čarodějnic, seznámit je s bezpečností při této činnosti.

 

DÍLČÍ CÍLE VZDĚLÁVACÍCH OBLASTÍ

Dítě a jeho tělo

 • rozvíjení psychické i fyzické zdatnosti
 • osvojení si dovedností k podpoře zdraví a bezpečnosti
 • zdokonalování jemné a hrubé motoriky
 • zaměření se na činnosti k prevenci úrazů (velikonoční oslavy, pálení čarodějnic)

 

Dítě a jeho psychika

 • zdokonalování naslouchání, porozumění, výslovnosti
 • rozvíjení tvořivého myšlení
 • rozvíjení a kultivace mravního i estetického vnímání
 • rozvíjení zájmu o pohybové, výtvarné, hudební a dramatické činnosti

 

Dítě a ten druhý

 • posilování prosociálního chování, tolerance a respektu
 • rozvíjení kooperativních dovedností
 • zdokonalování dovedností důležitých pro spolupráci s dospělými i dětmi

 

Dítě a společnost

 • rozvíjení schopností projevovat se autenticky a prosociálně
 • vnímání uměleckých a kulturních podnětů
 • rozvíjení vnímání a přijímání základních hodnot

 

 

 

Dítě a svět

 • osvojení si poznatků a dovedností potřebných k ochraně dítěte před nebezpečnými vlivy
 • seznamování se staršími hodnotami
 • vytváření elementárního povědomí o přírodním prostředí, jeho rozmanitostech, vývoji a neustálých proměnách

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Dítě a jeho tělo

 • rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí
 • mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví
 • zvládnout překonávat překážky, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí
 • zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky
 • sluchově rozlišovat zvuky a tóny
 • zacházet s běžnými pracovními pomůckami

 

Dítě a jeho psychika

-jazyk a řeč

 • domluvit se slovy i gesty, improvizovat
 • zachytit hlavní myšlenku příběhu a zopakovat jej ve správných větách

-poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace

 • přemýšlet a vyjádřit, o čem uvažuje
 • odhalovat podstatné znaky a vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl

-sebepojetí, city, vůle

 • ovládat svoje city ve známých a opakujících se situacích
 • přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním

 

Dítě a ten druhý

 • uplatňovat své přání a potřeby s ohledem na druhého
 • přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou
 • uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému

 

Dítě a společnost

 • utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách
 • chovat se zdvořile a přistupovat k druhým lidem bez předsudků a s úctou
 • vytvořit povědomí o mezilidských morálních hodnotách

 

Dítě a svět

 • mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí
 • porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě počítat
 • osvojit si elementární poznatky o lidské společnosti
 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí

 

Integrovaný blok:           Svět plný sluníčka

 

Tématické celky:            Moje rodina

                                         Ten dělá to a ten zas tohle   

                                         Sportem ke zdraví

                                         Pestrá planeta země   

                                         Skotačíme, máme svátek

                                         Těšíme se na výlety 

 

Cíle bloku

Seznámit děti s pojmem rodina, jakou plní funkci, jak fungují vztahy a povinnosti mezi jednotlivými členy. Zaměřit se na svátek maminek, vysvětlit dětem, proč se slaví. Získávat poznatky o profesních činnostech lidí, seznamovat děti s nástroji a přístroji. Učit je vážit si výsledků lidské práce. Vést děti ke spolupráci při oslavě svátku dětí. Probudit v dětech zájem o sporty. Chápat rozdíly v jednotlivých ročních sportech. Rozvíjet fyzickou zdatnost vydatným pohybem na čerstvém vzduchu. Nahlédnout do tajů a krás Země, do různých světadílů. Seznámit děti s pojmem Vesmír, poznávat planety, hvězdy, měsíc, slunce. Podrobněji seznámit děti s Českou republikou a jejími symboly. Naplánovat a uskutečnit společný výlet. Důkladně s dětmi hovořit o bezpečnosti během hlavních prázdnin.

 

DÍLČÍ CÍLE VZDĚLÁVACÍCH OBLASTÍ

Dítě a jeho tělo

 • rozvíjení základních pohybových dovedností, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • rozvíjení koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka

·         podporování fyzické i psychické zdatnosti

 • vytváření základů zdravého životního stylu

 

Dítě a jeho psychika

 • zpřesňování smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému
 • rozvíjení schopností záměrně řídit svoje chování
 • rozvíjení vyjadřovaní svých myšlenek
 • vytváření základů pro práci s informacemi

 

Dítě a ten druhý

 • hájení osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi a dospělými
 • vnímání toho, že každý má v rodině svoji funkci
 • posilování spolupráce s ostatními a umění si navzájem pomáhat

 

Dítě a společnost

 • vytváření povědomí o jiných zemích a kulturách
 • vytváření základních aktivních postojů ke světu
 • rozvíjení jednání chovat se spravedlivě a hrát fair play
 • rozvíjení základního společenského i estetického vkusu

 

 

Dítě a svět

 • vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, společností, planetou Zemí
 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou chránit i ničit

·     osvojování si jednoduchých poznatků o světě

·         rozvíjení úcty k životu ve všech jeho formách

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Dítě a jeho tělo

 • ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
 • zvládat zacházet s nástroji, náčiním a materiálem
 • mít povědomí o významu aktivního pohybu
 • mít povědomí o tom, kde v případě nebezpečí hledat pomoc, na koho se obrátit

 

Dítě a jeho psychika

-jazyk a řeč

 • poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma
 • porozumět slyšenému, sledovat děj
 • utvořit jednoduchý rým
 • formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat
 • chápat slovní vtip a humor

-poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace

 • záměrně pozorovat, všímat si nového, změněného, chybějícího
 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
 • prakticky využívat elementární matematické souvislosti
 • nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným
 • orientovat se v prostoru, rovině a čase

-sebepojetí, city, vůle

 • rozhodovat o svých činnostech
 • odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech
 • být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i věcem
 • uvědomovat si své možnosti i limity
 • zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je
 • respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla a povinnosti

 

Dítě a ten druhý

 • bránit se projevům násilí jiného dítěte
 • dodržovat herní pravidla
 • chápat, že osobnostní rozdíly jsou přirozené a musí je respektovat
 • chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi a dospělými
 • požádat o pomoc pro sebe i jiné dítě
 • obhajovat svůj postoj nebo názor s ohledem na druhého

 

 

 

 

Dítě a společnost

 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných technik
 • pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky
 • chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé
 • dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair
 • uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování a mohou ohrožovat pohodu a bezpečí druhých
 • odmítat společensky nežádoucí chování
 • vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se nežádoucně chovají

 

Dítě a svět

 • chovat se přiměřeně bezpečně doma i na veřejnosti
 • přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole
 • osvojit si elementární poznatky o širším světě, které jsou dítěti blízké, pochopitelné a využitelné pro další učení
 • vnímat, že svět lidí i svět přírody je rozmanitý a pozoruhodný
 • mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi a vesmíru
 • spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí a živé tvory
 • osvojit si elementární poznatky o rodině

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usilujeme o to, aby dítě učastnící se předškolního vzdělávání dosáhlo těchto klíčových kompetencí

Kompetence k učení

·         soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

·          získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení

·         má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

·         klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

·         učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

·         odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

·         pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí

 

Kompetence k řešení problémů

·         všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem

·         řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého

·         problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost


 

·         při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích

·         zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti

·         rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit

·         chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit

·          nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

 

 

 

Komunikativní kompetence

·         ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

·         dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

·         domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci

·         v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou

·         ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

·         průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

·         dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)

·         ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku

 

Sociální a personální kompetence

·         samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

·         uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky

·         dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost

·         ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

·         napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

·         spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim

·         při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout

·         je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem

·         chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování


 

Činnostní a občanské kompetence

·         svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat

·         dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky

·         odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem

·         chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá

·         má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých

·         zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění

·         chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

·         má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat

·         spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat

·         uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu

·         ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit

·         dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)